sidenav header background
sidenav background

Influence of geochemical features on the mechanical properties of organic matter in shale

 • Junliang Zhao, Wei Zhang, Dongxiao Zhang, Ren Wei, and Yuhan Wang

Dynamic microscale crack propagation in shale

 • Junliang Zhao, Dongxiao Zhang

Organic Borylation Reactions via Radical Mechanism

 • Liu Qianyi, Zhang Lei, Mo Fanyang

Astaxanthin Is Ketolated from Zeaxanthin Independent

 • Yu Zhang, Ying Ye, Wei Ding, Xuemei Mao, Yantao Li, Henri Gerken, and Jin Liua

High light boosts salinity stress-induced biosynthesis of astaxanthin and lipids

 • Yaping Kou, Meijing Liu, Peipei Sun, Zhaoqi Dong, Jin Liu

Novel insights into salinity‑induced lipogenesis and carotenogenesis

 • Xuemei Mao, Yu Zhang, Xiaofei Wang and Jin Liu

A new Ni-based metal-organic framework with a novel novel trinuclear nickel cluster for selective CO2 adsorption

 • Lulu Wang, Ruyi Zoua, Wenhan Guo, Song Gao, Wei Meng, Jiong Yang, Xiaolan Chen,Ruqiang Zou

Cu-Catalysed carboxylation of aryl boronic acids with CO2

 • Onkar S. Nayal, Junting Hong, Yang Yang and Fanyang Mo

Electrocatalytic Oxidative Transformation of Organic Acids

 • Man Li, Junting Hong, Wei Xiao, Yang Yang,Di Qiu, and Fanyang Mo

Time‑resolved carotenoid profiling and transcriptomic analysis

 • Yu Zhang, Meicheng Shi, Xuemei Mao, Yaping Kou and Jin Liu

Multiomics analysis reveals a distinct mechanism of oleaginousness

 • Jin Liu , Zheng Sun, Xuemei Mao, Henri Gerken, Xiaofei Wang and Wenqiang Yang

Characterization of type I and type II diacylglycerol acyltransferases

 • By Xuemei Mao1, Tao Wu, Yaping Kou, Ying Shi, Yu Zhang and Jin Liu

Exploring an Isolate of the Oleaginous Alga Micractinium Inermum for Lipid Production

 • By Meicheng Shi, Hehong Wei, Qiuyi Chen, Xiaofei Wang, Wenguang Zhou, Jin Liu

Amine-Grafted MIL-101(Cr) via Double-Solvent Incorporation for Synergistic Enhancement of CO2 Uptake and Selectivity

 • By Ruiqin Zhong, Xiaofeng Yu, Wei Meng, Jia Liu, Chenxu Zhi, and Ruqiang Zou

Tuning Expanded Pores in Metal–Organic Frameworks for Selective Capture and Catalytic Conversion of Carbon Dioxide

 • By Wei Meng, Yongfei Zeng, Zibin Liang, Wenhan Guo, Chenxu Zhi, Yingxiao Wu, Ruiqin Zhong, Chong Qu,and Ruqiang Zou

Modification of TiO2 Nanoparticles with Organodiboron Moleculs inclucing stable surface Ti3+ complex

 • As one of the most promising semiconductor oxide materials, TiO2 absorbs UV light but not visible light.

Transition-Metal-Free Borylation of Alkyl Iodides via a Radical Mechanism

 • Qianyi LIU, Junting HONG, Beiqi SUN, Guangcan BAI, Feng LI, Guoquan LIU, Yang YANG,
  and Fanyang MO

Mn-Mediated Electrochemical Trifluoromethylation/C(sp2)

 • Zhenxing ZHANG,Lei ZHANG,Yang CAO, Feng LI, Guangcan BAI, Guoquan LIU, Yang YANG,
  and Fanyang MO

Electrochemical Radical Borylation of Aryl Iodides

 • Junting HONG, Qianyi LIU, Feng LI, Guangcan BAI, Guoquan LIU, Man LI, Onkar S. Nayal,
  Xuefeng FU, and Fanyang MO

C–H Bond Carboxylation with Carbon Dioxide

 • Junting Hong, Man Li, Jianning Zhang, Beiqi Sun, Fangyang MO

Bio-mitigation of carbon dioxide using microalgal systems: Advances and perspectives

 • by Wenguang Zhou,Jinghan Wang, Paul Chen, Chengcheng Ji,Qiuyun Kang,Bei Lu, Kun Li, Jin Liu and

Genetic engineering of the Calvin cycle toward enhanced photosynthetic CO2 fixation in microalgae

 • by Bo Yang,Jin Liu,Xiaonian Ma, Bingbing Guo, Bin Liu, Tao Wu, Yue Jiang and Feng Chen

Oxidant-Free C(sp2)−H Functionalization/C−O Bond Formation: A Kolbe Oxidative Cyclization Process

 • by Lei Zhang, Zhengxing Zhang, Junting Hong, Jian Yu, Jianning Zhang and Fanyang Mo

A general electrochemical strategy for the Sandmeyer reaction

 • by Qianyi Liu, Beiqi Sun, Zheng Liu, Yi Kao, Bo-Wei Dong, Shang-Da Jiang, Feng Li, Guoquan Liu, Yang Yang and Fanyang Mo

Carbon Sequestration in Deep-sea

 • by Yihua Teng and Dongxiao Zhang